เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้ โดยมีคุณพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร