เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Facebook Live แนะแนวการศึกษาต่อ แบบ New Normal KPRU Road Show 2021” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ ห้องสตูดิโอ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร