วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ในรายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “การทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 โดยมีคุณสโรชา สมบูรณ์ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านนม NAA MHEE เป็นวิทยากรให้ประสบการณ์ และความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร