วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำ Tambon Profile” โดยวิทยากร อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบล เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนที่รับผิดชอบต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร