วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์” โดยวิทยากร คุณสุมารถ อินประยูร , คุณวรพัฒน์ พามี และคุณธนภรณ์ เชื้อกูลชาติ นักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ในรายวิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร