วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือการประเมินการสอนแบบ WIL” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรึกษาหารือระหว่างหลักสูตร ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร