เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรม “การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ประจำปี 2564” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะ สามารถจัดทำการวิเคราะห์สมรรถนะได้อย่างถูกต้อง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติหลักได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร