เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล และการบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างจิตสำนึกการบริการบนพื้นพื้นฐานความพอเพียง โดยวิทยากร คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์ พยาบาลผู้มีจิตอาสาในหัวใจ ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร