เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร