เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่เป็นผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้เข้าร่วมการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยวิทยากร ดร.ประคอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 องค์การบริหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีจำนวนตำบลที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26 ตำบล ส่วนใหญ่เป็นตำบลที่มีเป้าหมายกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร