วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2564 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ คณะครุศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณะครุศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน ป้อมปราการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • รองศาสตราจารย์ดร.สุขเกษม ขุนทอง คณะครุศาสตร์
  • ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณะพยาบาลศาสตร์
  • นายอุดม พรมณี สำนักงานอธิการบดี
  • นางประไพ สุขพร้อม คณะวิทยาการจัดการ
  • นายสมชาย ศิริไพบูลย์ สำนักงานอธิการบดี
  • นางสมนึก เพ็ญฉาย สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

เพื่อให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของบุคลากร จึงได้จัดงานขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ต่างทำงานด้วยความทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เจริญรุ่งเรือง ล้วนแล้วแต่สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และทาง Facebook Live เพจสโมสรอาจารย์และบุคลากรฯ มรภ.กำแพงเพชร