วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง เบเกอรี่พื้นฐานโดยไม่ใช้เตาอบสูตร Home Cooking Bakery โดยมีคุณอภิชญา แสนศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 – 3 จํานวน 68 คน เพี่อสร้างทักษะ และเป็นการบูรณาการกับรายวิชา การจัดการอาหารไทย การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม และวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งใช้รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์  Zoom และ Live Streaming ผ่าน Tourism&hotel KPRU โดยมีนายประพล จิตคติ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม