วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม KM เรื่อง…การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม โดยวิทยากร ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ online ผ่านระบบ MS Team: https://bit.ly/3GLonv6 และ onsite ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร