วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปรึกษาหาเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร