วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ในหัวข้อ “อาหารท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก” ให้กับนักศึกษา จำนวน 24 คน เพื่อต่อยอดและนำความรู้มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการอาหารไทย ณ จังหวัดพิษณุโลก