วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.40 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “FMS KPRU สัญจร” พร้อมให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 จำนวน 66 คน ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เครดิตภาพถ่าย: โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์