วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “FMS KPRU สัญจร” พร้อมให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 จำนวน 30-40 คน ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เครดิตภาพถ่าย: โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์