วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และตัวแทนบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงมีพระเมตตา พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเวลา 09.00 น. เจ้าหน้าและแม่บ้านคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร