วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร หลินเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กับบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (กำแพงเพชร และแม่สอด) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร