วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ และสังสรรค์ปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามสืบไป ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมพิธีไหว้ศาล กิจกรรมทำบุญ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 และห้องภัตตาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร