วันที่ 2-4 ธันวาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร