วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับมูลนิธิกำแพงพลเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ จากหน่วยงานที่สำคัญหลายหน่วยงาน ในหัวข้อสำคัญ เช่น ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย, ประสบการณ์ในการบริหารงานท้องถิ่นแบบมืออาชีพ, แนวทางส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล, กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม การบริหารการเงิน การคลัง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้ปลอดภัย, การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมั่นใจ ไม่เสี่ยงผิดกฎหมายกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการท้องถิ่น และจับเข่าคุยการพัฒนาองค์กรและชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข เป็นต้น

     โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน เพื่อเปิดงาน และดำเนินการอบรมตามหัวข้อต่างๆ ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวคิดหลักด้านการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างแนวทางการบริหารจัดการที่ดีภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเอาความรู้และหลักการต่างๆ มาปรับใช้ในการบริหารงานท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้ ซึ่งมีผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 132 คน ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมที่นี่ คลิก>>https://bit.ly/3JjDWKF หรือ https://bit.ly/3JmRPYB