วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ระหว่างเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งโครงการนี้มีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดที่ว่า “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง” เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ท้องถิ่นอำเภอคลองลาน ชมรมข้าราชการบำนาญครูอำเภอคลองลาน คณะสงฆ์ตำบลคลองลานพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาทั้ง 4 แห่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา รวมถึงบริษัท ห้างร้าน ประชาชนทั่วไป กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน จึงได้ตกลงทำความร่วมมือกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร