วันที่ 3-5 เมษายน 2565 ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566” (กิจกรรมที่ 2) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อปฏิบัติการระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในยุค Disruptive University/ สถานการณ์จำนวนนักศึกษาลดลง/นโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจากผลการดำเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับตัวของมหาวิทยาลัยฯ ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี