วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงาน ติดตามการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง และพัฒนาคณะต่อไป ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร