วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) เพื่อวางแผน และดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร