วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มาร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร