วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อพลิกโฉมการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มาร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรเพื่อพลิกโฉมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร