วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร รอดอาวุธ มาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมสร้างทักษะ แนวปฏิบัติของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสุตร คณะ และสถาบัน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร