วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 (กิจกรรมที่ 1) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายในการจัดทำแผนฯ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาและแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2566-2570 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ” พร้อมทั้งให้แนวทางในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมไปถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร