วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด และการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลเทพนคร ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย พร้อมสาธิต การเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ และลงมือปฏิบัติมะพร้าวเสวยสูตรโบราณ ให้มีมาตรฐาน ทั้งคุณภาพ และปริมาณ โดยวิทยากร นางสาวสุกัญญา จันทะเกตุ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านปรึกมะกรูด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และคณะ และการบรรยายการสร้างมูลค่าเพิ่มและการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการจัดจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน (Offline) ตลาดรักคุณ ปตท.โค้งวิไลไทยเสรี การออกร้านงานประจำปี และการจัดจำหน่ายออนไลน์ โดยวิทยากร นายณพรรษ สาวะหะ เจ้าของกิจกรรมร่มบุญฟาร์ม ฟาร์มแห่งความสุข  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  ณ สวนเกษตรเอกะอุ่น บ้านคลองเรือ หมู่ 13 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร