วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 (กิจกรรมที่ 2) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ กล่าวสรุปผลการทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นในการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รวมไปถึงการละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ ณ  Lake Heaven Resort & Park จังหวัดกาญจนบุรี