วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร