วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) และพนักงานราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร