วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และผู้บริหารของคณะ ได้ร่วมประชุมกับนายนิกร ภากรนิพัทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร และนายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ โดยมีกลุ่มวิชาเลือก คือ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการบริหารองค์กร หลักสูตรได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยหลักสูตรดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการวิพากษ์หลักสูตรและเสนอผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนในช่วงต้นปีพ.ศ. 2566 ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร