วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วย 1) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในหน่วยงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร