วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ CWIE การจัดการหลักสูตร MBA และการจัดการวารสาร เพื่อนำมาเป็นแนวทาง และพัฒนางานภายในคณะ ณ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต