วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี และโปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้มาติดตามการดำเนินการการจัดหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา โดยได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี และโปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร