วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม..สร้างตัว สร้างธุรกิจ พิชิตร้อยล้านในยุคดิจิทัล ให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคุณเพชรณภารัสน์ เกตุแก้ว เจ้าของแบรนด์ชาชะเหลียว ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร