วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Innovation 2022) จัดโดยสำนักประกันฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร