วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับคณะ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์