วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา และอาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร