วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ เพื่อเตรียมเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2566 ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร