วันที่ 23 กันายน 2565 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “มุทิตา กษิณาลัย จากสายใยวิทยาการจัดการ” แด่..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์ เงินทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการของคณะ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร