วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่งอเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร