วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในวันครบรอบ 49 ปี และงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์ เงินทอง คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ เลี่ยมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา คามุณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวปราจิน ไกรทอง สำนักงานอธิการบดี และนางละมูล สุขสำราญ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางยุพา เสือสูงเนิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงได้จัดงานขึ้น เพื่อร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร