วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แก่ อาจารย์เอกวินิต พรหมรักษา อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ และอาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร