วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดกําแพงเพชร, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก) พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก ระบบการรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำหลักสูตรที่เปิดรับ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร