วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล : กิจกรรมหลักสูตรที่ 2 EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile :OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถวิเคราะห์และเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) และเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกของหน่วยงานต้นสังกัดได้ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร