วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการนำเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร